15/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: TWINS-SK, s.r.o.
 • IČO: 35859318
 • Adresa:Dúhová 23/874, 900 41 Rovinka
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 15/2019
 • Predmet: Oprava strechy Požiarnej zbrojnice
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je oprava strechy Požiarnej zbrojnice Mestskej časti Bratislava – Rača podľa zadania s výkazom výmer (príloha č. 1 tejto výzvy).
  Chronológia prác:
  a) príprava podkladu povlakovej krytiny na strechách plochých - vysekanie bubnov a vzdutín, vyčistenie,
  b) zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou - pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju,
  c) pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° - kotviacimi pásikmi, uholníkmi,
  d) vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením vpustov,
  e) vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením odvetracích komínov,
  f) vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením bleskozvodových nosičov,
  g) položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°,
  h) presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m,
  i) úprava oplechovanie z pozinkovaného plechu múrov a nadmuroviek - sklepaním a kotvením alebo zarezaním,
  Strana 2 z 4
  j) oplechovanie múrov rš 330 mm atiky, okapy do žľabu,
  k) M+D žľaby z pozink. plechu rš. 333 mm,
  l) M+D zvodové rúry z pozink. plechu d 120 mm,
  m) presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m.
  V každom prípade, kde je vo výkaze výmer (príloha č. 1 tejto výzvy) uvedená špecifikácie navrhovaných výrobkov alebo materiálov pomocou odkazu na konkrétnu značku, alebo výrobcu platí, že uchádzač môže oceniť aj jeho ekvivalent, ak má porovnateľné kvalitatívne a kvantitatívne parametre ako tie, ktoré sú navrhované, čo musí uchádzač dokladovať v predkladanej ponuke.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.07.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.07.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 09.07.2019 pdf - 258.22 kB
priloha1_VV 09.07.2019 xlsx - 13.56 kB
priloha2_CestneVyhlasenie 09.07.2019 pdf - 277.2 kB
priloha3_navrh_zmluva 09.07.2019 pdf - 178.91 kB
Tlačiť