18/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: A.I.I. Technické služby s.r.o.
 • IČO: 45917833
 • Adresa:Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 18/2020
 • Predmet: Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov s obsluhou na zber objemného odpadu z domácností
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je odvoz a likvidácia objemného odpadu z domácností v rámci verejným obstarávateľom vyhláseného jarného a jesenného zberu takéhoto odpadu, ktorého pôvodcom sú obyvatelia s trvalým pobytom na území Mestskej časti Bratislava–Rača v nasledovnej špecifikácií požadovaných služieb:
  a) pristavenie celkovo pätnástich veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto na základe dopredu stanoveného harmonogramu jarného (apríl – jún) a jesenného zberu (september – november) objemného odpadu z domácností za účelom jeho zhromaždenia pred odvozom počas vybranej soboty v čase od 13:30 do 17:30 hod.,
  b) prevzatie odpadu na určenom mieste od obyvateľov s trvalým pobytom na území Mestskej časti Bratislava–Rača pracovníkom úspešného uchádzača,
  c) vytriedenie a zhodnotenie odpadu, ak je to vzhľadom na charakter uloženého odpadu možné, alebo účelné,
  d) odvoz odpadu a jeho zhodnotenie či zneškodnenie,
  e) zabezpečenie predmetu zákazky prostredníctvom vlastných vozidiel,
  f) pri nakladaní s odpadom postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona č. 79/2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Programom odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020 a § 3 Všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:30.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 30.03.2020 pdf - 271.73 kB
vysvetlenieSP_1 01.04.2020 pdf - 279.01 kB
vysvetlenieSP_2 01.04.2020 pdf - 280.67 kB
priloha1_CenovaPonuka_uprava 01.04.2020 pdf - 214.1 kB
Tlačiť