19/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 19/2020
 • Predmet: Dodanie a výsadba drevín - Zrušené
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je dodanie a výsadba požadovaných druhov drevín v MČ Bratislava-Rača s následnou úpravou okolia po dokončení prác. Miesta dodania a výsadby budú špecifikované vo vystavenej objednávke.

  Technické a odborné požiadavky na predmet zákazky:
  a) doprava požadovaných druhov drevín,
  b) výsadba požadovaných druhov stromov v zmysle STN83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
  c) dodanie podporných kolov, ich ukotvenie v bezprostrednom okolí stromu a previazanie so stromom pri počte tri kusy/strom,
  d) umiestnenie zavlažovacej rúry ku každému stromu pričom jeden koniec sa nachádza pri koreňovej sústave sadeného stromu a druhý je prístupný od stromu za účelom pravidelného zalievania,
  e) výsadba požadovaných druhov krovín v zmysle príslušných noriem a štandardov,
  f) úprava po ukončení prác vo forme zarovnania zeminy s využitím aspoň 10 cm vrstvy substrátu,
  g) pri preberaní požadovaného predmetu zákazky, na základe vizuálneho posúdenia bude vykonaná kvalitatívna a kvantitatívna kontrola, o čom bude vyhotovený preberací protokol.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 06.04.2020 pdf - 308.35 kB
priloha1_CenovaPonuka 06.04.2020 pdf - 413.29 kB
priloha2_CestneVyhlasenie 06.04.2020 pdf - 123.25 kB
Tlačiť