22/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 22/2020
 • Predmet: „Novostavba MŠ Kadnárova 69“ – vypracovanie PD pre územné rozhodnutie (DÚR), projektovej dokumentácie na odstránenia stavby, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a projektovej dokumentácie realizáciu stavby (DRS) - Zrušené
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), projektovej dokumentácie na odstránenia stavby, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a projektovej dokumentácie realizáciu stavby (DRS) „Novostavba MŠ Kadnárova 69“ vrátane podrobného položkového rozpočtu a výkazu výmer. Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so:
  a) zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŢP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z.,
  b) príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:15.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 15.04.2020 pdf - 403.18 kB
priloha3_navrh_zmluva 15.04.2020 pdf - 182.46 kB
priloha4_arch_studia 15.04.2020 pdf - 8.55 MB
priloha5_dokumentacia 15.04.2020 7z - 15.56 MB
Tlačiť