23/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: IXYPSILON s.r.o.
 • IČO: 46809287
 • Adresa:Horská 11/A, 831 52 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 23/2019
 • Predmet: Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ – vypracovanie architektonickej štúdie
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie architektonickej štúdie ZŠ Plickova 9 v MČ Bratislava - Rača. Architektonická štúdia ma posúdiť možnosti rozšírenia počtu tried zo súčasných 33 tried na požadované dve variantné riešenia:
  a) 1. variant bude rátať s možnosťou umiestnenia 40 tried v objekte s možnosťou prístavby / nadstavby,
  b) 2. variant bude rátať s možnosťou umiestenia 45 tried v objekte s možnosťou prístavby / nadstavby.
  Školské vybavenie ako školská jedáleň, telocvičňa a pod. budú dimenzované na maximálny počet 1000 žiakov.
  Požadovaný rozsah architektonickej štúdie:
  a) Situácia, vizualizácie – min. 6 ks, pôdorysy, rezy, pohľady;
  b) Zjednodušená technická správa;
  c) Architektonickú štúdiu bude obstarávateľ požadovať v počte 3 kompletné paré.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.09.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.09.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 13.09.2019 pdf - 293.82 kB
podklady1 13.09.2019 zip - 8.77 MB
podklady2 13.09.2019 zip - 12.54 MB
Tlačiť