30/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 30/2020
 • Predmet: Projektový manažér stavby
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je poskytnutie služby komplexného servisu projektového manažéra stavby súvisiacej s prípravnou fázou projektu rekonštrukcie základnej školy (Projekt „Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ - podrobnejšie informácie o projekte sú dostupné v prílohe č.1 tejto výzvy), ktorá bude pozostávať najmä z odbornej asistencie pri verejnom obstarávaní, posúdení reálneho rozpočtu stavby. Pred vyhlásením verejného obstarávania projektový manažér posúdi a zhodnotí výkaz výmer a dokumentáciu realizácie stavby. Závery bude konzultovať so spracovateľom PD. Bude súčinný pri tvorbe a uzatvorení zmluvy o dielo. Konkrétne sa bude jednať o nastavenie podmienok technickej časti zmluvy (určí etapizáciu, rozdelenie priebežného odovzdávania diela a podmienky odovzdania diela).
  Táto fáza bude trvať od začiatku prípravných prác (prípravy podkladov na VO) – september 2020 do podpisu ZoD s generálnym dodávateľom stavby. Predpokladaný termín podpisu ZoD s generálnym dodávateľom stavby – apríl 2021.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:08.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.09.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 08.09.2020 pdf - 307.53 kB
dokumentacia 08.09.2020 7z - 13.82 MB
dokumentacia_1 08.09.2020 zip - 208.2 MB
suhrnna_technicka_sprava 08.09.2020 pdf - 1.22 MB
Tlačiť