7/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. arch. Eva Balašová
 • IČO: 34300465
 • Adresa:Ladzianskeho 8, 831 06 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 7/2019
 • Predmet: Zabezpečenie procesu obstarania územnoplánovacej dokumentácie / územného plánu zóny
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Táborky-Huštekle“ o výmere cca 20 ha. Vzhľadom na zložitosť terénu rozvojovej lokality a na nutnosť overiť možnosti najoptimálnejšieho riešenia bude súčasťou územného plánu zóny aj spracovanie variantného riešenia konceptu UPN Z.
  Lokalita je vymedzená z juhovýchodnej strany komunikáciou II/502 Púchovská, zo severovýchodu hranicou katastrálneho územia Rača /Vajnorská dolina/, z juhozápadu je hranica územia vymedzená v dotyku s lokalitou Račany Bianco a ukončením časti stabilizovaného územia Karpatské námestie a otočky električky a zo severozápadnej strany je vymedzujúcou hranicou hranica medzi funkčnými plochami určenými na zastavanie funkčnej plochy E 102 a C 102 a vinicami /1202/ a hranica funkčnej plochy – územia mestskej zelene číslo funkcie 1120 – vyhradená zeleň.
  Dôvodom spracovania UPNZ je skoordinovať zámery developera /vlastníka časti lokality/ v tomto území s požiadavkami mestskej časti na komplexné vyriešenie územia so všetkými potrebnými regulačnými podmienkami pre usmerňovanie investičnej činnosti v danom území. Je potrebné navrhnúť takú urbanistickú koncepciu, v ktorej bude riešené bývanie, potrebná občianska vybavenosť a vyhovujúca technická a dopravná infraštruktúra s prepojením na plochy zelene a novú plochu cintorína. Lokality je v súčasnosti nezastavaným rozvojovým územím Rače vo vlastníctve veľkého počtu fyzických osôb až po hranicu s katastrálnym územím Vajnory, kde sa nachádza plocha o výmere cca 4,20 ha tvoriaca vyhradenú zeleň ako územná rezerva na areál cintorína.
  Predmet zákazky:
  Vykonanie obstarávania územného plánu zóny spočíva v činnostiach v uvedených etapách:
  a) prípravné práce,
  Strana 2 z 14
  b) prerokovanie zadania,
  c) schvaľovanie a čistopis zadania,
  d) prerokovanie konceptu riešenia vo 2 variantoch,
  e) súborné stanovisko,
  f) prerokovanie návrhu riešenia,
  g) prerokovanie upraveného návrhu,
  h) schvaľovanie.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.05.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.06.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva_OSO_UPNZ 29.05.2019 pdf - 278.1 kB
Tlačiť