7/2020_1

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: Arguss s.r.o.
 • IČO: 31365213
 • Adresa:Michalská 9, 811 03 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 7/2020_1
 • Predmet: Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom a čistenie kontajnerových stojísk
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je odstraňovanie odpadov (komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu) umiestnených na pozemkoch v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré budú zistené prostredníctvom portálu www.odkazprestarostu.sk, identifikované pracovníkmi MÚ – oddelenia životného prostredia v katastri mestskej časti Bratislava–Rača vrátane čistenia kontajnerových stojísk.
  1. Špecifikácia služby:
  a) zber a odvoz odpadov na mieste jeho nezákonného umiestnenia,
  b) vytriedenie a zhodnotenie odpadov, ak je to vzhľadom na charakter uložených odpadov možné alebo účelné,
  c) zneškodnenie nezákonne uložených odpadov na riadenej skládke odpadov alebo v spaľovni odpadov,
  d) úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu (dočistenie, vyhrabanie).
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:18.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 18.02.2020 pdf - 287.18 kB
navrh_zmluva 18.02.2020 pdf - 175.4 kB
Tlačiť