Doplnená výzva k výzve č. 1.2021

Obstarávateľ
 • Názov: Medveďov
 • IČO: 00305588
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: Doplnená výzva k výzve č. 1.2021
 • Predmet: Doplnená výzva na predkladanie ponúk
 • Opis predmetu zákazky:Stručný opis zákazky:
  Predmetom zákazky je vybudovanie nájomných bytov v obci Medveďov. V rámci l. etapy je riešený 1 objekt bytového domu- 12 b.j. Bytové domy budú samostatne stojace objekty na rovinatom pozemku dopravne napojené na miestnu komunikáciu. Projektová dokumentácia je súčasťou ponuky. Pozemky sú vo vlastníctve uchádzača. Konštrukčne bude bytový dom navrhnutý ako jeden dilatačný celok, nosné konštrukcie budú murované s priečnym nosným systémom. Objekt nie je podpivničený a má tri nadzemné podlažia so šikmou strechou.
 • Typ: Podlimitná zákazka
 • Poznámka: Podmienky vykonania zákazky:
  Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy vyžadovať v rámci poskytnutia súčinnosti preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok podľa S 42 ods. 12, ak to uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; verejný obstarávateľ určí primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosť. Verejný obstarávateľ v zmluve o dielo uplatňuje prostredníctvom osobitných podmienok zmluvy sociálny aspekt v súlade s ustanoveniami S 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami S 8a zákona č. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a pri realizácii stavebných prác zmluvne zaväzuje víťazného uchádzača realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia.
  Dodatočná výzva je k dispozícii na adrese: https://portal.zverejnovanie.sk/data/att/17610.pdf
 • Dátum zverejnenia:29.07.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.08.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:17.08.2021
Tlačiť