Potvrdenie o cene č. 0128/2017/V-PC

  • Skupina:
  • Poznámka: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "úrad" podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu v spojení s § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci oznámenia obce o cene vydáva Potvrdenie o cene č. 0128/2017/V-PC pre regulovaný subjekt Obec Volkovce na regulačné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021:
    1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
  • Dátum: 29.12.2016
  • Príloha: