22_1/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava-Rača
 • IČO: 00304557
Úspešný uchádzač
 • Názov: pantograph s.r.o.
 • IČO: 47229667
 • Adresa:Kozmonautov 111/4, 977 01 Brezno
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 22_1/2020
 • Predmet: „Novostavba MŠ Kadnárova 69“ – vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), projektovej dokumentácie na odstránenia stavby, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a projektovej dokumentácie realizáciu stavby (DRS)
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), projektovej dokumentácie na odstránenia stavby, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a projektovej dokumentácie realizáciu stavby (DRS) „Novostavba MŠ Kadnárova 69“ vrátane podrobného položkového rozpočtu a výkazu výmer. Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so:
  a) zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŢP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z.,
  b) príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu.
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:23.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
vyzva 23.04.2020 pdf - 403.16 kB
priloha3_navrh_zmluva 23.04.2020 pdf - 181.89 kB
priloha4_arch_studia 23.04.2020 pdf - 8.55 MB
priloha5_dokumentacia 23.04.2020 7z - 15.56 MB
Tlačiť